توضیحات معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره ی سقف و کف انتقال وجه بین بانکی | فیلم

مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره سقف و کف انتقال وجه بین بانکی توضیحاتی ارائه کرد.

 

(۰)


0
بازدیدها