نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن زنگوله | فیلم

نقاشی راهیست برای شناخت درون کودکان.

با نقاشی کشیدن ماهیچه های دست تقویت می گردد و همچنین باعث هماهنگی بین چشم و دست می شود و کودک را برای انجام تکالیف مدرسه آماده می سازد.

در این ویدیو کشیدن یک زنگوله برای کودکان آموزش داده می شود!

(۸۲۷)


827
بازدیدها