آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری منظومه شمسی | فیلم

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته های مختلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت می گیرد.

منظومه شمسی ما عبارت از خورشید است و هر آن چه که به دور خورشید می گردد. یعنی خورشید، سیارات و ماه هایشان، سیارک ها، ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ ها منظومه شمسی ما را تشکیل می دهند.

در این بخش می خواهیم منظومه شمسی و سیاره های آن را به زبان انگلیسی یاد بگیریم .

Solar System   =    منظومه شمسی

Sun = خورشید

 Mercury = عطارد

Venus = زهره  

   Earth = زمین

Mars = مریخ    

  Jupiter = مشتری

Satrun = زحل

  Uranus = اورانوس

Neptune = نپتون

(۷۵۵)


755
بازدیدها