تمریناتی برای بهبود بینایی و دید بهتر | فیلم

چشم ها بخش بسیار ظریف و حساس بدن هستند. مراقبت نکردن از چشم ها می تواند قدرت بینایی را در معرض خطر قرار دهد.اگر می دانید که فعالیت ماهیچه ها باعث ورزیده تر شدن آنها می شود در آن صورت احتمالا می دانید که هر چقدر کمتر به ماهیچه ها ورزش دهید آنها را تنبل تر کرده اید. این موضوع در مورد چشم نیز صدق می کند.
ورزش های خاصی وجود دارد که می توان برای تقویت ماهیچه های چشم انجام داد و این ورزش ها به تقویت بینایی کمک می کنند.

خیره شدن به تاریکی ( دو دقیقه)

حرکت به چپ و راست (پنج بار)

حرکت بالا و پایین (پنج بار)

حرکت مورب (پنج بار)

حرکت چرخشی ( پنج بار)

تمرکز به دور و نزدیک (پانزده تا سی سانتی متر ، پنج بار)

جمع شدگی یک (پنج بار)

جمع شدگی دو (پنج بار)

ماساژ یک (ده بار)

ماساژ دو (ده بار)

(۷۱۳)


713
بازدیدها