سخنرانی های تد؛ عملکرد مغز چگونه است |فیلم

ما فقط به چیزهایی توجه میکنیم که مغز ما آن ها را فیلتر کرده است

عنوان این بخش از سخنرانی تد موضوع بالا است که  مهدی اوردیخوانی، محقق عصب شناسی به این موضوع میپردازد

محققان، با بررسی الگوهای مغز به عنوان نمونه، امیدواراند تا مدل های کامپیوتری را که می تواند برای درمان ADHD استفاده شود و به کسانی که توانایی برقراری ارتباط را از دست داده اند، بسازند.

(۸۳۵)


835
بازدیدها