پاسخ رحمانی فضلی به شایعاتی درباره دارایی هایش | فیلم

وزیر کشور: من به جای کمک به توسعه، همه وقتم را باید بگذرام برای جمع کردن درگیری های کف خیابان. وی همچنین به شایعاتی که درباره دارایی هایش مطرح شده پاسخ داد.

(۳۲)


32
بازدیدها