معاون سازمان راهداری: تمام راه های اصلی و فرعی کشور باز است و تردد در آنها جریان دارد | فیلم

به گزارش مطاعی معاون سازمان راهداری، تمام راه های اصلی و فرعی کشور باز است و تردد در آنها جریان دارد.

 

 

(۵۲)


52
بازدیدها