وزیر آموزش و پرورش: آموزش حضوری را بر سایر آموزش ها ترجیح می دهیم | فیلم

وزیر آموزش و پرورش: آموزش حضوری را بر سایر آموزش ها ترجیح می دهیم و کارکردهای آن بیشتر است. دلیل ترجیح وزیر آموزش و پرورش به آموزش حضوری را از زبان وی می شنویم.

(۱۷)


17
بازدیدها