حداقل تا دو سال آینده پروتکل های بهداشتی باید رعایت شود | فیلم

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: حتی پس از تایید واکسن کرونا تا زمانی که به ۷۰ درصد مردم تزریق نشود که ممکن است تا دو سال آینده نیز زمان ببرد باید نکات بهداشتی رعایت شود.

(۳۹)


39
بازدیدها