بیمه، خسارت ناشی از قطع و وصل شدن برق را پرداخت می کند | فیلم

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر:

مشترکین می توانند موارد آسیب دیدگی دستگاه ها در نتیجه قطع و وصل برق را در سامانه bimeh.tavanir.org.ir ثبت کنند و پس از تعمیر کردن وسایل، مستندات آن را در همین سامانه بارگذاری و خسارت دریافت کنند.

(۰)


0
بازدیدها