قانون شفا را بعد از واکسیناسیون رعایت کنید | فیلم

رئیس مرکزبهداشت شرق تهران :ایمنی بعد از دو هفته از واکسیناسیون ایجاد می شود ولی مردم قانون شفا را رعایت کنند.

(۰)


0
بازدیدها