جریمه کارمندانی که واکسن کرونا نزده اند از ابتدای آذر | فیلم

از مرخصی بدون حقوق تا انفصال از خدمت در انتظار کارمندانی که واکسن نزده اند.

فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

از ابتدای آذر، مرخصی بدون حقوق، غیبت و در نهایت انفصال یک ماهه از خدمت در انتظار کارکنان دولت و موسسات دولتی است که از زدن واکسن استنکاف کنند.

(۰)


0
بازدیدها