دستور رئیس جمهور برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود | فیلم

به دستور رئیس جمهور، کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسأله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده‌رود و رفع مشکل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور بررسی و طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود .

(۰)


0
بازدیدها