جریمه کارمندانی که هنوز واکسن کرونا نزده اند | فیلم

معاون فنی وزارت بهداشت: واکسن نزده ها با مرخصی اجباری بدون حقوق ، غیبت و معرفی به هیئت تخلفات جریمه می شوند

فرهادی افزود ۲۰ درصد کارمندان هنوز واکسن نزده اند.

(۰)


0
بازدیدها