تقسیم بندی استان ها به ۳ گروه برای نسخه نویسی الکترونیکی | فیلم

طبق قانون از امروز باید خدمات درمانی بدون نسخه های کاغذی ارائه شود.

این طرح به علت نواقصی بطور کامل اجرا نمی شود و استانها برای اجرای آن به ۳ گروه تقسیم شدند.

(۰)


0
بازدیدها