تسهیلات فرزندآوری با تنفس ۶ ماهه و کارمزد ۴ درصد | فیلم

بانک ها موظف هستند تسهیلات فرزندآوری را با بدون سپرده گذاری با تنفس ۶ ماهه و کارمزد ۴ درصد پرداخت کنند.

والدینی که فرزندانشان از ۱۴۰۰ متولد شدند، می توانند از تسهیلات ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون دریافت کنند.

 

(۰)


0
بازدیدها