مصرف برق با مشارکت مردم در وضعیت پایدار قرار دارد | فیلم

مدیر کل روابط عمومی شرکت توانیر: مصرف برق با مشارکت مردم در وضعیت پایدار قرار دارد

مصرف برق کشور در ساعت ١۵:١۵ دقیقه روز گذشته یکشنبه ۵ تیر با ثبت رکوردی جدید، از مرز ۶۵ هزار و ٢٩٢ مگاوات عبور کرد.

(۱)


1
بازدیدها