کاهش چشمگیر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی | فیلم

رعایت‌ دستورالعمل‌های بهداشتی پس از اتمام هر موج کرونا کمتر از دفعه قبل شده است.

(۱)


1
بازدیدها