کاربردهای ریزتراشه های امواج رادیویی در دست | فیلم

کاربردهای ریزتراشه های امواج رادیویی در دست

ساندرو پورتنر، جوان سویسی برای ورود به آپارتمانش به کلید احتیاج ندارد. یک حرکت ساده دست در مقابل سامانه بازشناسی امواج رادیوی کافیست تا در آپارتمان باز شود. او که شیفته فناوری های جدید است، در دستش دو ریز تراشه امواج رادیویی کار گذاشته است. به این ترتیب ساندرو به نسل جدیدی تعلق دارد که «انسان بهتر شده» نام گرفته است.

(۵۹)


59
بازدیدها