سد زیبای خسویه در شهر داراب استان فارس | فیلم

نقش این سد تنظیم و مهار آب های هدر رونده حوضه و افزایش پتانسیل منابع آب سطحی و زیر زمینی و همچنین توسعه و بهبود ۳۴۵۰ هکتار اراضی منطقه می باشد. سد خسویه همزمان خصوصیات سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی را داراست.تخلیه کننده تحتانی و آبگیر کشاورزی در جناح راست این سد قرار دارند و آبگیر جناح چپ در مواقع سیلاب آب مازاد را به سمت حوضچه های تغذیه مصنوعی هدایت می نماید. همچنین برای ساخت این سد ۲۱۰۰ متر از مسیر جاده داراب -زرین دشت تغییر محور داده شده است و در اسفند ماه ۱۳۸۵ آماده بهره برداری گردیده است.

سد داراب | تگ

سد خسویه در استان فارس ،شهرستان زرین دشت در محلی به نام تنگ خسویه در فاصله ۳۰ کیلومتری | تگ

 

سد خسویه | تگ

سد خسویه در استان فارس ،شهرستان زرین دشت در محلی به نام تنگ خسویه در فاصله ۳۰ کیلومتری | تگ

(۶۰۶)


606
بازدیدها